Tượng Pháp

  • 24/12/2017
  • 0
  Tượng Pháp     5) Này Kassapa, diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và Kassapa khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất. 6) Ví như, này Kassapa, vàng ...