Hạnh hiếu của Đức Phật

Hạnh hiếu của Đức Phật Dù rằng, Thế Tôn không chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ cùng thân quyến như thế thường nhưng Ngài đã tận tình chăm dưỡng đời sống tinh thần, khiến cho họ thăng hoa tâm linh, ...

Lợi ích của pháp tu sám hối

Lợi ích của pháp tu sám hối Pháp tu sám hối trong đạo Phật không mang ý nghĩa là nghi thức rửa tội như các tôn giáo khác đã làm, mà nó mang ý nghĩa nhận sai và sửa sai. Pháp tu ...

Lăng mạ người khác bao nhiêu nghiệp nhận lại bấy nhiêu

Lăng mạ người khác bao nhiêu nghiệp nhận lại bấy nhiêu Bất luận phát sinh việc gì không vui hay phải nghe những lời lăng mạ đều phải học cách coi đó như gió thoảng mây bay. Có như vậy thì ...

Nhân quả nợ vay luân hồi trong mối quan hệ gia đình

Nhân quả nợ vay luân hồi trong mối quan hệ gia đình Làm gì cũng nên tích đức cho con cái, đừng vì tham lam mà làm điều ác để lấy nhà cao cửa rộng cho con, cũng đừng vì ích ...

Vì sao đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

Vì sao đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không? Trong 6 năm tu khổ hạnh thì Thái tử không cạo tóc vì tu khổ hạnh và không bận tâm đến hình thể của mình. Nhưng sau khi giác ngộ, ...

Chân lý của Phật giáo là gì?

Chân lý của Phật giáo là gì? Chân lý của Phật giáo là kết quả đạt được, sau khi đã chứng ngã không và pháp không. Chứng được ngã không thì đoạn trừ hết phiền não chướng, chứng được pháp không ...

Ý nghĩa tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thế nào là cách cúng dường Phật chân chính

Ý nghĩa tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thế nào là cách cúng dường Phật chân chính Mâu Ni (Muni) nghĩa là gì? Từ “thanh tịnh, bình đẳng, giác” trong tựa đề kinh này, Mâu Ni là tịch tĩnh. ...

10 cách gieo trồng phước đức theo lời Phật dạy

10 cách gieo trồng phước đức theo lời Phật dạy Trong kinh Phước Đức, Phật chỉ dạy chúng ta 10 cách gieo trồng phước đức để được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy nương theo lời dạy của ...

Ý nghĩa các ấn tướng qua hình tượng của Đức Phật

Ý nghĩa các ấn tướng qua hình tượng của Đức Phật Nếu Gandhāra tạo ra gương mặt của Đức Phật giống với người Hi Lạp, thì Mathurā lại có khuynh hướng làm gương mặt Đức Phật giống với người Ấn Độ. ...

Phật pháp là gì?

Phật pháp là gì?   Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính ...