Thư Viện
Nghìn lẻ một đêm

Nghìn lẻ một đêm

Tác giả: Antoine Galland
Người dịch: Phan Quang
Ấn hành: NXB Văn Nghệ TP.HCM
Người đọc: Quỳnh Giang
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

Nghìn lẻ một đêm 

 

Tác giả: Antoine Galland
Người dịch: Phan Quang
Ấn hành: NXB Văn Nghệ TP.HCM
Người đọc: Quỳnh Giang
Thực hiện: Thư viện sách nói dành cho người mù

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác