Thư Viện
Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát

Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát

Tác giả:Bhikkhu Dick Silaratano
NXB:Hồng Đức
Dịch:PT Diệu Hạnh

Diễn đọc:Thy Mai, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Chúc Sen

Hành Trình Tới Giác Ngộ và Giải Thoát

 

Tác giả: Bhikkhu Dick Silaratano
NXB: Hồng Đức
Dịch: PT Diệu Hạnh

Diễn đọc: Thy Mai, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Chúc Sen

Nguồn: Diệu Pháp Âm

 

 

 

Gồm 16 chương

Các tin khác