Phật Học - Thiền Định
Phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng

Phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng

Phàm con người đã sanh, Sanh với búa trong miệng. Kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân

Xem tiếp
Trú Xứ của Một Vị Tỳ-kheo

Trú Xứ của Một Vị Tỳ-kheo

Số phận cũng sẽ như vậy, này các Tỳ kheo, với một người lang thang ra khỏi trú xứ của mình, vào lãnh địa của người khác. Vì thế, này các Tỳ kheo, chớ có đi ra ngoài trú xứ của mình, chớ có đi vào lãnh địa của người khác.

Xem tiếp
Sống Theo Pháp

Sống Theo Pháp

Bạch Thế Tôn, người ta nói : Sống theo Pháp, sống theo Pháp ! Bạch Thế Tôn, một vị Tỳ kheo sống theo Pháp là thế nào ?

Xem tiếp
Thế Nào Là Tinh Tấn Không Ngừng ?

Thế Nào Là Tinh Tấn Không Ngừng ?

Nếu trong khi đang đi, một ý nghĩ tham dục hay một ý nghĩ sân hận hay một ý nghĩ độc ác khởi lên nơi một vị Tỳ kheo, và nếu vị ấy không có phản kháng, không có bỏ đi, không có xua đuổi, không có loại trừ và đưa nó đến chỗ chấm dứt, vị Tỳ kheo với thái độ như vậy là thiếu nhiệt tâm...

Xem tiếp
Suy xét về năm nguy hiểm đang đe dọa

Suy xét về năm nguy hiểm đang đe dọa

Nếu vị Tỳ kheo nào nhìn thấy năm nguy hiểm đang đe dọa này, thật là vừa đủ cho vị ấy để sống không dễ duôi, nhiệt tâm, với tâm quyết định thành tựu những gì chưa thành tựu, đạt đến những gì chưa đạt đến, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Năm nguy hiểm ấy là gì?’

Xem tiếp
Bốn Loại Trẻ Tuổi Không Nên Khinh Thường

Bốn Loại Trẻ Tuổi Không Nên Khinh Thường

Có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường, hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thế nào là bốn?

Xem tiếp
Người Con Gái Chăn Ðà La và Vấn Ðề Giai Cấp

Người Con Gái Chăn Ðà La và Vấn Ðề Giai Cấp

Ðức Phật Siddhattha Gotama đang ngự trong thành Sàvatthi (Sravasti, Xá Vệ), Ấn Ðộ, tại Kỳ Viên Tịnh Xá của Trưởng Giả Anàthapindika, Cấp Cô Ðộc.

Xem tiếp
Giấc Mơ Lạc Quan Của Một Con Ong

Giấc Mơ Lạc Quan Của Một Con Ong

"Ðêm sẽ qua, bình minh tươi đẹp sẽ đến,

Vầng thái dương sẽ ló dạng, hoa sen sẽ nở nụ cười."

Xem tiếp
Biết Đủ Thường Vui

Biết Đủ Thường Vui

Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị vua phát tâm hành pháp bố thí, mở kho ban phát của cải cho nhân dân. Bấy giờ Đức Phật quán sát nhân duyên biết có thể độ nhà vua, Ngài bèn hóa thành một người dân nghèo đến xin bố thí.

Xem tiếp
Bát Phong

Bát Phong

Bát phong (8 ngọn gió --- 4 thuận và 4 nghịch).
8 ngọn gió này thổi vào biển tâm dễ làm tâm con người xao xuyến và dao động. Phật giáo dùng bát phong để kiểm định khả năng tu tập của hành giả.

Xem tiếp
66 câu Thiền ngữ làm chấn động thế giới

66 câu Thiền ngữ làm chấn động thế giới

Không phải tất cả 66 câu “thiền ngữ” này đều mô tả sâu sắc tư tưởng Phật giáo. Đây là điều các Phật tử cần lưu tâm, khi sử dụng tài liệu trên internet vốn khó kiểm chứng...

Xem tiếp