Bài Hòa Tấu "SÁM HỐI"

 

 

 

往昔所造諸惡業。

Wǎng xī suǒ zào zhu è yè. 皆由無始貪瞋痴。

Jie yóu wú shĭ tan chen chi 從身語意之所生。

Cóng shen yŭ yì zhi suǒ sheng一切罪障皆懺悔。

Yi qie zuì zhàng jie chàn huĭ

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham – sân – si, 

Tùng thân – ngữ – ý chi sở sanh. 

Nhất thiết tội chướng giai sám hối. Xưa kia trót tạo các ác nghiệp, 

Đều do vô thỉ tham – sân – si, 

Từ thân – miệng – ý phát sanh ra, 

Hết thảy tội chướng đều sám hối

dulichsukha.com

Chúc các bạn vui vẻ!